Dernek tüzüğü

KAFKAS ÇEÇEN KÜLTÜR DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

Madde 1 –DERNEĞİN ADI

                   Kafkas Çeçen Kültür Derneği

Madde 2 –DERNEĞİN MERKEZİ

Fatih /İstanbul

Madde 3 –DERNEĞİN AMACI

Kafkas kültürünü araştırmak ,geliştirmek, üyeler arasında ekonomik ve kültürel dayanışmayı sağlamak, muhtaç durumda olanlara yardımda bulunmak, folklor ve sanat değerlerini derlemek, işlemek, milli ve tarihi günleri kutlamak, öğrenim gören üye ve yakınlarına kitap, para, barınma sorunları olanlara yardım etmek, burs vermek, üyelerimizin kültür düzeyini yükseltmek ve ülkemize faydalı hale getirmektir.

Madde 4 –DERNEĞİN ŞUBESİ VE KURULUŞ TARİHİ

Derneğin şubesi yoktur-2001 YILI

Madde 5 –DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

 1. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için toplantılar, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenler.
 2. Sosyal ve ekonomik yardımlaşmayı sağlamak için çalışmalar yapar.
 3. Yardıma muhtaç üyelerin çeşitli ihtiyaçlarını gidermeye çalışır.
 4. Üyeler arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlere dernek bütçesinden katkıda bulunabilir, bizzat organize edebilir.
 5. Kültürel değerlerin ortaya çıkarılması ve mevcut olanların korunması için çalışmalar yapar, şiir, hikaye, masal, müzik, vb. gibi folklor derlemeleri yapar ve yayınlar.Halk oyunları çalışması yapar.
 6. Kır ve turistik geziler düzenler, ayrıca kültürel sosyal eğitimsel ve düşünsel ilişkileri sağlar. Toplantı, eğlence, konser, müsamere, eğitim, kurs, balo gibi çalışmalar organize eder.
 7. Kitap, dergi, bülten, broşür, gazete olmak üzere her türlü yayını yapabilir.

ı)    Dernek yarım toplama kanunları hükümleri çerçevesinde makbuz bastırarak piyango çekilişi ve           gece düzenleyerek yardım toplayabilir.

 1. i) Dernek kanununun 90.maddesine göre lokal temin eder, devamlı açık bulundurabilir.

Madde 6 –DERNEK KURUCULARI

ADI VE SOYADI BABA-ANNE ADI D.YERİ D.TARİHİ MESLEĞİ UYRUĞU ADRESİ
Alaettin SİNAN Süleyman-Vahide Çardak 1954 Em.Başkoms. T.C. Nevbahar Mh.Baki Bey Sk. No:20/5 Fatih/İst.
Abdurrahman ÖZDİL Şevket-Nevruz Göksun 1958 Avukat T.C. Burhaniye Mah.Bahçe Sk. No:6/8 Üsküdar/İst.
Turan İNCE Mevlüt-Şehriye Göksun 1959 Konfeksiyon T.C. İstiklal Mh.Marmara cad.

Şimşek Sk. No:1/10 Ümraniye/İst.

Ali Yaşar ÇEÇEN M.Mahmut-Anşe K.Maraş 1963 Serbest T.C. Bulgurlu mh.Oya sk. No:2/3 Üsküdar/İst.
 

Metin GÜN

 

Ahmet-Hasibe Çardak 1968 Dekorasyon T.C. Bulgurlu mh. Bulgurlu Cd.Mavi Gök Sitesi No:B/13 Üsküdar/İst.
Sami TOKA Refik-Sebiha Samandağı 1966 Mühendis T.C. Büyükşehir A-kısım A16-A

Daire:50 B.çekmece/İst.

 

Cevdet ARSLAN Cemal-Sakine Ulusırt 1961 Serbest T.C. Bulgurlu mh. Bulgurlu Cd.Mavi No:118/4 Üsküdar/İst.

 

Madde 7 –DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI

Kanunlarla derneklere üye olması yasaklanan kişiler hakkındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olanlar üye olabilirler. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Madde 8 –ÜYELİKTEN ÇIKMA

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz üye istifa hakkına sahiptir.

Madde 9 –ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı hakkında çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.

Madde 10 –ÜYELERİN HAKLARI

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi şahsi olarak kullanabilir. Her üye genel kurulda en çok bir üyeyi temsil edebilir. Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 11 –DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ

Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Madde 12 –DERNEK GENEL KURULUNU TOPLANMA ZAMANI

Genel Kurul iki yılda bir KASIM ayında olağan toplantısını yapar.

Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin  yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu 30 gün içerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapmak zorundadır.

Madde 13 –ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulunun dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 önceden günü, saati, yeri, veya gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta göndermek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması halinde toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, nerede ve hangi saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az, 60 günden fazla olmaz. Toplantı başka bir sebeple geri  bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

Madde 14 –TOPLANTI YERİ

Genel Kurul Toplantılar dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Madde 15 –TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları ile tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 16 – TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ

Genel kurul toplantıları, usulüne uygun şekilde ilan edilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula              katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.   Tüzüğün 15.maddesinde belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

Madde 17 –TOPLANTIDA GÖRÜŞELECEK KONULAR

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. (Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.)

Madde 18 –GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Dernek organların seçilmesi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kuruluna ibraz edilmesi
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. Dernekte gerekli malların (taşınmaz malların) alımı ve satımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 6. Derneğin feshedilmesi
 7. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Madde 19 – OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Oylar gizli veya açık olarak belirlenir, gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının gereği yapılmak üzere üyelere verilmesinden sonra boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk getirilmemişse geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen oylar aday, öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

Madde 20 -YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu en az beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerden boşalan olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerine bir veya birkaçına yetki vermek
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 3. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülkü amirliğine bildirmek.
 4. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak.

Madde 21 -YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERİN TAMAMLANMASI

Yönetim Kurulu üye sayısı boşlar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ile veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.

Madde 22 – DENETLEME KURULU

Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçları rapor  halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Madde 23 – BAŞKA ORGANLAR

Dernekte başka organlarda kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev ve yetki ile sorumluluğu devredilmez.

Madde 24 -GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Madde 25 –YILLIK AİDAT MİKTARI

Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı en az 10,00 YTL’dir. Üye yıllık aidatları genel kurulca artırabilir.

Madde 26 -DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelir kaynakları:

 • Üye aidatları
 • Dernekçe yapılan yayınlar,tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, spor yarışmaları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
 • Bağış ve yardımlar
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler.

Madde 27- DEFTER VE KAYITLAR

Dernek aşağıda yazılı bulunan defterleri tutar.

 • Üye Kayıt Defteri, derneğe girenlerin kimlikleri,derneğe giriş tarihleri deftere yazılır.
 • Karar Defteri,yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu defterlere yazılır ve kararlanan altı başkan ve üyelerce imzalanır.
 • Evrak kayıt defterleri, gelen ve giden evrak, tarih ve numaraları ile bu deftere kayıt olunur. Gelen evrakın asılları giden evrakın kopyaları dosyalanıp saklanır.
 • Gelir ve gider defteri,dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 • Bütçe kesin hesap bilanço defteri, bütçe kesin hesap bu deftere işlenir.
 • Demirbaş defteri, derneğin demirbaşları bu defterlere işlenir.
 • Alındı belgesi kayıt defteri

Madde 28- GELİR VE GİDERLERDE USUL

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinden kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığının bastırmış olduğu belgeler kullanılır. Alındı belgelerinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülkü amirliğince tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Madde 29 –DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde ‘’Dernek Tüzüğüne Göre’’ hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeteri açıklık bulunmayan durumlarla bu eksikliği tamamlamak, üyelerden dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleri ile işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp Genel Kurulunun onayından geçirmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetim yönetmelikler çıkarılabilir.

Madde 30 -TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşuluyla tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanılması için Genel Kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’nin oyudur.

Madde 31-DERNEĞİN FESHİ

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Ancak bu maksatla yapılacak toplantıya derneğe kayıtlı ve genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün oyu gereklidir. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından en geç 5 gün içinde mülkiye amirine yazı ile bildirilir.

Madde 32-İNFİSAH

Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya aciz hale düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı dernekler yasasının 23.maddesinde belirtilen yeter sayısının bulunmasının imkan olmadığı sebebiyle üst üste iki olağan genel toplantısının yapılmadığı hallerde kendiliğinden dağılmış olur. Derneğin aciz hale düştüğü mahalli mülkiye amirliğince tespit edilerek karar verilir.

Madde 33-DERNEĞİN TASFİYESİ

Derneğin tasfiyesine fesih kesinleştikten veya dağılma halinin ilgili makamca tespitinden sonra başlanır. Genel kurul bir tasfiye heyeti seçmemiş ise tasfiye işi maliye temsilcisi ve hükümet komiserinin gözetimi altında yapılır. Tasfiye işleminde derneğin alacakları varsa tahsil edilir. Borçları ödendikten sonra geri kalan tüm malları son fesih kararının alındığı son Genel Kurul toplantısında belirlenen yere teslim ve tesellüm zaptı ile intikal ettirilir.

Madde 34-YASAKLARA UYMA

Dernekler Kanununun 3.kısmında yazılı yasak faaliyetlere uyma izne bağlı faaliyetler için gerekli girişimlerde bulunmaya dernek yöneticileri ve tüm üyeleri azami hassasiyet gösterirler.

Madde 35:

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ile ilgili kanunlar ve yönetmeliklerdeki hükümler uygulanır.